Regulamin

Regulamin sali ćwiczeń w siłowni FESTE SIŁKA

 


I Postanowienia Ogólne

 


1. Regulamin reguluje zasady funkcjonowania siłowni FESTE SIŁKA. Do przestrzegania go zobowiązana jest każda osoba korzystająca z siłowni.
2. Siłownia czynna jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00 oraz od 14:00 do 21:00
3. Osobami uprawnionymi do korzystania z siłowni są osoby pełnoletnie lub niepełnoletnie powyżej 16 roku życia posiadające pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych uprawniającą do korzystania z siłowni.
4. Z siłowni mogą korzystać osoby, które wykupiły karnet lub jednorazowe wejście.
5. Recepcjonista oraz trener mają prawo nie wpuścić Klienta na zajęcia, których wcześniej nie opłacił.
  a) Recepcja, jak i pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort zajęć.
  b) Jeśli recepcja, pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o niedopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą oferował się zapłacić
  c) Recepcja, pracownicy administracji, jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć.
6. Każda osoba, która przebywa na terenie Klubu FESTE SIŁKA musi posiadać ważną kartę członkowską na zajęcia. W przypadku nieposiadania karty, osoba jest zmuszona opuścić Klub w trybie natychmiastowym. Każda karta określa precyzyjnie czas, godzinie oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie Klubu w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.
7. W pomieszczeniach siłowni mogą przebywać jedynie osoby ćwiczące oraz instruktorzy / trenerzy klubu.
8. FESTE SIŁKA informuje, że teren Klubu jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie Klubu jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu oraz recepcji na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami. Codzienna praca FESTE SIŁKA nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, prosimy o opuszczenie Klubu.
9. Teren FESTE SIŁKA jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie FESTE SIŁKA znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu FESTE SIŁKA. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie Klubu. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu Klubu, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy studia i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.
10. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa klientów w zajęciach. Ćwiczący oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas Warsztatów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Ćwiczący zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę Ćwiczącego każdorazowo klub usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z organizatorem, tj. FESTE SIŁKA. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.
11. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie FESTE SIŁKA bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie FESTESIŁKA zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
12. Zajęcia indywidualne oraz grupowe prowadzone są przez trenerów i instruktorów współpracujących z klubem.
13. Pierwsze zajęcia w siłowni powinny odbyć się po konsultacji z instruktorem.
14. W siłowni obowiązuje strój sportowy oraz czyste, uprzednio zmienione obuwie sportowe.
15. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń powinny być wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.
16. Przed przystąpieniem do zajęć instruktor / trener powinien sprawdzić stan techniczny urządzeń oraz sprzętu do ćwiczeń. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na urządzeniach lub sprzęcie uszkodzonym lub niesprawnym. Wszelkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń należy zgłaszać instruktorom/trenerom klubu.
17. Osoby korzystające zobowiązane są wszelkie rzeczy osobiste pozostawić w szatni. Zabrania się wnoszenia na salę ćwiczeń toreb, plecaków i innych przedmiotów.18. 
18. Rzeczy wartościowe mogą być oddane na przechowywanie do szafek depozytowych znajdujących się przy recepcji Klubu.
19. Klub informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i pozostawiać takowe w zamkniętych na klucz szafkach, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Ćwiczący deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie Klubu rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zamknięcia na klucz w szafce), mimo zaleceń ze strony Klubu. Ćwiczący taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
20. Trening w siłowni odbywa się pod nadzorem instruktora/trenera.
21. Klub informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia klienta klubu. Jednocześnie klient deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora lub korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją. Ćwiczący taką, szczegółową deklarację składa, podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
22. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem instruktora/trenera, w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem bezpieczeństwa innych osób przebywających w siłowni, z poszanowaniem sprzętu i pomieszczenia. Ćwiczący, podczas wykonywania ćwiczeń zobligowani są do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom instruktora/trenera.
23.Po skończonym ćwiczeniu sprzęt należy odłożyć na wyznaczone do tego miejsce.
24. Klub informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania ze sprzętu znajdującego się na jego terenie. Zajęcia prowadzone w klubie, są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.
25. Klub nie oferuje swoim klientom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach ani siłowni. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Ćwiczący deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie członkostwa, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Ćwiczący taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
26. Trener w FESTE SIŁKA prowadzi zajęcia. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (trenera) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur. Jest również dla wielu pracowników (trenerów) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.
27. W przypadku urządzeń cardio, należy je zdezynfekować zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi na urządzeniu. Ponadto wymagane jest zabezpieczenie wykorzystywanego podczas ćwiczeń urządzenia, maszyny lub ławki ręcznikiem treningowym.
28. Wskazana jest asekuracja podczas ćwiczeń z wolnymi obciążeniami. Ćwiczący powinien zapewnić sobie co najmniej jedną osobę do asekuracji.
29. Ćwiczący nie może zajmować jednego urządzenia dłużej niż wymaga tego czas do wykonania jednej serii ćwiczeń. Po tym czasie ćwiczący zobowiązany jest udostępnić urządzenie innym ćwiczącym.30.
30. Za wszelkie szkody materialne powstałe na terenie siłowni z winy ćwiczącego odpowiada finansowo ćwiczący. Nieszczęśliwe wypadki, które zdarzyły się podczas ćwiczeń należy natychmiast zgłosić instruktorowi/trenerowi.
31. Na terenie siłowni należy utrzymywać porządek, czystość i spokój. Osoby ćwiczące zobowiązane są do przestrzegania norm odpowiedniego zachowania. W przypadku zachowania, które zagraża bezpieczeństwu innych ćwiczących instruktor/trener może ukarać ćwiczącego poprzez niedopuszczenie go do ćwiczeń lub poprzez wydalenie z siłowni.
32. Ćwiczący powinni przestrzegać zasad higieny osobistej. Instruktor/trener ma prawo zwrócić uwagę ćwiczącemu w przypadku, gdy są naruszane podstawowe normy.
33. Niedopuszczalne jest:
- przebywanie w siłowni osób niepełnoletnich bez opieki rodziców/opiekunów prawnych lub opieki trenera podczas treningu indywidualnego,
- przebywanie w siłowni osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
- przebywanie w siłowni osób niećwiczących
- wnoszenie do siłowni szklanych pojemników lub opakowań,
- wnoszenie do siłowni pokarmów,
- wnoszenie do siłowni toreb, plecaków itp.,
- ćwiczenie bez wymaganego obuwia (tj. na boso, w klapkach, sandałach itp.),
- wykonywanie ćwiczeń w pozycji siedzącej lub leżącej bez utycia ręcznika na urządzeniach,
- spożywanie alkoholu, środków odurzających, środków dopingujących (sterydów), substancji psychotropowych, palenie tytoniu na terenie siłowni,
- twarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu pozostałych osób ćwiczących,
- prowadzenie treningów indywidualnych przez osoby, które nie są pracownikami lub współpracownikami Klubu.
34. Osoby z dolegliwościami zdrowotnymi mogą uczestniczyć w zajęciach wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem oraz instruktorem/trenerem.
35. Kobiety w ciąży mogą wykonywać ćwiczenia wyłącznie po okazaniu zaświadczenia potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia wysiłku fizycznego. Dokument ten powinien być wystawiony przez lekarza prowadzącego (ginekologa).
36. Osoby ćwiczące powinny poddawać się badaniom lekarskim co najmniej raz na 6 miesięcy.
37. Osoba, która w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczuje zobowiązana jest natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić instruktora/trenera. Instruktor/trener ma prawo przerwać ćwiczenia, jeśli stan zdrowia ćwiczącego nie pozwala na dalsze ich kontynuowanie i na życzenie ćwiczącego wezwać lekarza pogotowia ratunkowego.
38. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, na skutek, którego poszkodowana zostanie jakakolwiek osoba przebywająca w siłowni, instruktor/trener zobowiązany jest sporządzić protokół powypadkowy.
39. Telewizory, urządzenia klimatyzacyjne, wentylacyjne oraz sprzęt muzyczny obsługiwane są wyłącznie przez pracowników Klubu.
40. Instruktor/trener sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie siłowni zobowiązane są do podporządkowania się jego poleceniom.
41. Naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu może skutkować sankcjami przewidzianym w Regulaminie Klubu lub spowodować czasowy lub stały zakaz korzystania z siłowni.
42. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki sposób są przetwarzane Wasze dane, są dostępne tutaj: https://festesilka.pl/ochrona-danych-osobowych

 

II Siła wyższa

 


1. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.
2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.
3. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, Klub jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Klubem i Klientem.
4. W przypadku, gdy Klient z obiektywnych względów nie ma możliwości korzystania z usługi na tożsamym poziomie, dopuszcza się możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej, tym samym przedłużając czas trwania umowy o analogiczny okres zamrożenia, w którym usługa nie była świadczona.
5. Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Klientowi niezwłocznie po reorganizacji Klubu i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Klientem.
6. Klient będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej.
7. W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi Klub zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Klienta sposób.
8. Klient wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag.

 

III OBOSTRZENIA ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ COVID-19

 


1. Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi FESTESIŁKA stosuje się następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi:
a) Klient jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą oświadczenia zdrowotnego podczas zapisów i poinformowaniu o ewentualnych zmianach w samopoczuciu lub w przypadku, gdy informacje w oświadczeniu ulegną zmianie.
b) FESTE SIŁKA Dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa publikujemy pod tym linkiem: https://festesilka.pl/aktualnosci/procedura-realizacji-polityki-bezpieczenstwa-sanitarnego
c ) Klient akceptuje wdrożone procedury poprzez pisemną akceptację oświadczenia, wspomnianego w pkt a.
d) Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub wejścia w życie aktu prawnego znoszącego powyższe wymogi w świetle prawa. Po zaistnieniu przesłanek opisanych powyżej, paragraf niniejszego rozdziału wygasa i traci moc.

 

IV Zasady funkcjonowania Klubu w związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 po 17.10.2020 r.

 


1. W związku wystąpieniem stanu epidemii Klub od dnia 19.10.2020 r. jest przeznaczony wyłącznie dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w aktualnym rozporządzeniu

a) w obiekcie mogą przebywać jedynie osoby, które spełniają kryteria zawarte w punkcie 1,
b) FESTE SIŁKA zastrzega możliwość weryfikacji, czy osoba korzystająca z usługi spełnia wymogi opisane w punkcie 1 w tym zażądać dodatkowego oświadczenia lub innego potwierdzenia stanu faktycznego,
c) osoby chcące korzystać z obiektu Klubu rekreacyjnie nie będą obsługiwane,
d) jako wykładnie prawną i definicje respektuje się komunikaty na stronach gov.pl / definicje słownikową PWN / wykładnie akademicką i praktyków z wykształceniem prawniczym,
e) przy weryfikacji klienta w nawiązaniu do pkt. d bada się stan faktyczny uprawiania "sportu wyczynowego", "współzawodnictwo sportowe", "korzystanie z zajęć sportowych" lub "wydarzeń sportowych",
f) przy stwierdzeniu negatywnej weryfikacji klienta, Klub ma prawo odmówić obsługi powołując się na zakazy wynikające bezpośrednio obowiązujących przepisów,
g) w przypadku braku akceptacji nowego regulaminu, niezrealizowane świadczenia ulegają zamrożeniu, do momentu odblokowania poprawnego funkcjonowania działalności rekreacyjnej, zgodnie z pierwotną treścią regulaminu,
h) klientowi, któremu FESTE SIŁKA nie jest w stanie świadczyć usług od 17.10.2020 r. z tytułu siły wyższej, przysługuje możliwość skorzystania z innych usług lub produktów w ramach pozostałej kwoty, z zaznaczeniem:
     i.  iż są one realizowane zgodnie z IV, 1, a-f,

     ii. są potwierdzone na piśmie aneksem, sporządzone w formie fizycznej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach pod rygorem nieważności,

i) w przypadku zajęć sportowych, klub rezygnuje z dotychczasowej formy zajęć i na czas obowiązywania zakazów wymienionych w IV realizuje jedynie kursy edukacji ruchowej, kursy celowe, zajęcia przygotowawcze, wydarzenia sportowe oraz seminaria sportowe.